Автомобилна мехатроника

Специалност: АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА.

Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА.

Прием след VІІ клас.

Срок на обучение: 5 години.

Степен на образование: средно.

С разширено изучаване на английски език.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Автомобилната мехатроника е специалност, която включва следните компоненти: механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици; електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика; информационни системи – компютърна техника, софтуер.
Учебното съдържание включва основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобилите; модел на бензинов двигател като обект на управление; модел на дизелов двигател като обект на управление; управляемост и устойчивост на автомобила; електронни системи за управление на трансмисията; електронни системи за управление на спирачната система; електронни системи за управление на окачването; електронна програма за стабилност на автомобила; системи за диагностика.
Придобилият трета степен на професионална квалификация по специалността „Автомобилна мехатроника” извършва дейности по разглобяване, сглобяване, ремонт и изпитване на различно механично, хидравлично, пневматично, електрическо и електронно оборудване.
Извършва диагностика, прави оценка на техническото състояние на мехатронното оборудване и дава предписания за отстраняване на неизправностите.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
1. Извършва в технологична последователност диагностика и определяне на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на автомобилна мехатроника и установява причините за повредите им.
2. Организира, контролира и извършва разглобяване, сглобяване, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на автомобилна мехатроника.
3. Планира, организира, контролира и извършва дейностите при техническо обслужване и ремонт на автомобилно мехатронно оборудване.
4. Планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на автомобилно мехатронно оборудване.
5. Използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини за техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобилно мехатронно оборудване.
6. Измерва, пресмята и анализира всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобилно мехатронно оборудване.
7. Изпитва агрегати, възли и системи на автомобилна мехатроника.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по транспортна техника”, могат да заемат длъжностите 3115-3004 „Техник-механик”; 3115-3005 „Техник-механик, автомобили и кари”; 3115-3008 „Техник-механик, двигатели”; 3115-3009 „Техник-механик, двигатели с вътрешно горене”; 3115-3010 „Техник-механик, дизелови двигатели”; 3115-3015 „Техник-механик, механизация на горското стопанство”; 3115-3045 „Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт”; 3115-3055 „Техник, механизация на селското стопанство”; 3118-3001 „Чертожник”; 3118-3011 „Чертожник, механика”; 3118-3015 „Чертожник, техника”; 3119-3001 „Завеждащ учебна работилница”; 3119-3002 „Конструктор, професионално обучение”; 3119-3015 „Техник складово обзавеждане”; 3119-3032 „Технолог, професионално обучение”; 7543-2003 „Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)”; 7543-3004 „Инспектор, качество на производствените процеси”; 3257-3002 „Инспектор, здраве и безопасност при работа”; 3115-3064 „Инспектор, технически стандарти”; 7543-3010 „Контрольор, качество“; 3123-3002 „Инспектор, технически надзор”; 3353-3001 „Инспектор, трудови злополуки“, 3119-3047 „Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт”; 3119-3053 „Ревизор, безопасност на движението”; 3119-3057 „Инспектор ведомствен технически надзор“, 4110-2002 „Завеждащ, техническа служба”; 4110-2006 „Технически изпълнител”; 4110-2007 „Технически организатор”; 4110-2005 „Технически сътрудник”; 4229-2001 „Информатор, приемна”; 5412-3009 „Младши автоконтрольор”; 5223-2001 „Продавач-консултант”; 5245- 0001 „Обслужващ, бензиностанция/газостанция”; 6210-1007 „Извозвач, дървен материал”; 7231 „Механици и монтьори на моторни превозни средства”; 7233 „Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване”; 8322 „Водачи на леки автомобили, вкл. таксита”; 8332 „Водачи на тежкотоварни автомобили”; 8331 „Водачи на автобуси и ватмани”; 8113 „Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях”; 8343 „Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения”; 8344 „Оператори на подемно-транспортни съоръжения”.