Компютърна техника и технологии

Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ.

Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ.

Прием след VІІ клас.

Срок на обучение: 5 години.

Степен на образование: средно.

С интензивно изучаване на английски език.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите пълния курс на обучение по професията трябва да умеят да инсталират необходимия системен специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента и да предават компютърната система в завършен вид, да използват средствата за автоматизирано проектиране и прилагат усвоените теоретични знания в конкретните условия на работното място.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ
1. Работа със съвременните микропроцесорни и компютърни системи
2. Работа със системен и приложен софтуер
3. WEB програмиране и дизайн
4. Работа с база от данни
5. Архитектура и асемблиране на компютърните системи и мрежи

РЕАЛИЗАЦИЯ
1. Асемблиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на компютърна техника, периферни устройства, на електронни устройства със специално предназначение
2. Администратори на локални мрежи, на информационни системи с бази от данни
3. Проектанти – разработчици на софтуер
4. Асемблиране, експлоатация, поддръжка и ремонт
5. Web дизайнери
6. Да продължат образованието си в техническите университети в страната и чужбина
7. Да се реализират успешно като техници в множество фирми от компютърния бранш у нас и в чужбина