Европейски иновации в хардуера и софтуера за мултимедийна обработка

Проект 2015-1-BG01-KA102-014114 „Европейски иновации в хардуера и софтуера за мултимедийна обработка“
Програма „Еразъм+“, КД 1: „Образователна мобилност за граждани“, Обучаеми в сферата на ПОО

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Цели на проекта
С реализирането на настоящия проект ще бъдат постигнати следните цели, които са в съответствие с целите и задачите на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, Обучаеми в сферата на Професионалното образование и обучение:
1. Усъвършенстване на техническите умения и професионалния опит на участниците на високотехнологично ниво, с високи критерии за качество, което да повиши шанса им за успешна бъдеща професионална реализация.
2. Повишаване на езиковите компетенции на ползвателите, те да могат да изпълняват указания на английски език при реализирането на практическите задачи.
3. Придобиване на нови лични умения в нова културна среда и създаване на нови социални контакти.
4. Придобиване на нови знания за системата на професионалното образование в Англия, обичаите и културата на страната.

В резултат на успешното реализиране на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:
• Усвоени нови професионални умения и компетенции в условията на реална модерна и високотехнологична работна среда
• Увеличени шансове за бъдеща професионална реализация
• Изработен сборник на тема „Нови хардуерни и софтуерни средства за мултимедийна обработка“, който да се ползва в часовете по учебна и производствена практика
• Повишени езикови компетенции на учениците
• Създадени нови социални контакти
• Повишени знания за културата и образователната система на Англия

Страницата ни във Фейсбук