Европейска практика в изграждането на компютърните мрежи

ПРОЕКТ 2013-1-BG1-LEO01-08834 „Европейска практика в изграждането на компютърните мрежи“
Мярка „Мобилност“, Програма „Леонардо да Винчи“, Програма „Учене през целия живот“

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия

Цели на проекта
С реализирането на настоящия проект ще бъдат постигнати следните цели, които са в съответствие с целите и задачите на Програма „Учене през целия живот“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“:
1. Усъвършенстване на техническите умения и професионалния опит на участниците на високотехнологично ниво, с високи критерии за качество, което да повиши шанса им за успешна бъдеща професионална реализация.
2. Повишаване на езиковите компетенции на ползвателите, те да могат да изпълняват писмени и устни указания на английски език при реализирането на практическите задачи.
3. Придобиване на нови лични умения в нова културна среда и създаване на нови социални контакти.
4. Придобиване на нови знания за системата и условията на професионалното образование в Германия, обичаите и културата на страната.

Мобилността включва 20 ученици от специалности Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи от ПГ „Христо Ботев“- град Монтана. Обучителната триседмична практика ще бъде организирана от партньора WBS TRAINING AG Дрезден, Германия за периода от 23.03.2014 до 12.04.2014 г.

Очаквани резултати от реализирането на проекта
В резултат на успешното реализиране на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:
• Усвоени нови професионални умения и компетенции в условията на реална модерна и високотехнологична работна среда;
• Увеличени шансове за бъдеща професионална реализация
• Изработено практическо ръководство на тема „Проектиране и изграждане на компютърни мрежи – стъпка по стъпка“, което да се използва в часовете по Учебна практика по компютърни мрежи
• Повишени езикови компетенции на учениците
• Създадени нови социални контакти
• Повишени знания за културата и образователната система на Германия

Страницата ни във фейсбук