Машини и системи с ЦПУ

Специалност: МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ – дуална форма на обучение.

Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК.

Прием след VІІ клас.

Срок на обучение: 5 години.

Степен на образование: средно.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

Съвременно направление в машиностроенето.
Обучението се осъществява в тясно сътрудничество с работодателите от машиностроителните предприятия в региона. Учениците се обучават да програмират, настройват и работят с машини и системи с цифрово-програмно управление. Практическото обучение в ХІ и ХІІ клас се провежда в реална работна среда по график през цялата учебна година под надзора на наставник от предприятието и учител по професионална подготовка. С учениците се сключват трудови договори, а по време на обучението получават специална стипендия при условия, определени от комисия.
Резултатите от участия на учениците в състезания по професионална подготовка и по общотехническа подготовка се признават за кандидатстудентски изпит в техническите университети в Русе и Габрово.