Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната 2019/2020 година в ПГТЕ „Христо Ботев“ работеха два клуба в рамките на проекта: Клуб „Основни дигитални умения“ с ръководител инж. Юлияна Велкова и Клуб „Ключови дигитални умения“ с ръководител инж. Милка Карагеоргиева.

В ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана за учебната 2020/2021 г. е сформиран клуб в рамките на проекта: „В света на дигиталните технологии“ с ръководител инж. Милка Карагеоргиева..

Дейностите осъществявани в  клуба са:

 • Повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности;
 • Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието;
 • Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ;
 • Развиваване чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип при решаване на проблем;
 • Развиване на критично мислене и умения за търсене на информация в Интернет и работа и настройка на различни браузери;
 • Създаване на умения за работа с графични програми за направа на брошури, рекламни листовки, картички, схеми, изометрични изображения;
 • Развиване умения за създаване на мултимедиен продукт и презентиране;
 • Създаване на основни познания за програмиране;
 • Предприемане на мерки за защита на използваните устройства, защита здравето на учениците и защита на природата;
 • Създаване условия за развитие на любознателност и креативност на учениците;
 • Осъзнаване на необходимостта и приложимостта на  дигиталните умения за избраната професия както и повишаване на мотивацията за учене на учениците, включваща мобилизация на знания, умения, нагласи и ценности, за да се отговори на сложните предизвикателства на съвременността.

Учениците, участващи в клуба бяха  от 8А клас специалност: Компютърна техника и технологии.

По време на заниманията учениците усвоиха знания насочени към използване на дигиталните технологии за повишаване на техните компетентности съгласно Европейската референтна рамка и осъзнаха необходимостта и приложимостта на дигиталните умения за избраната професия. Повишиха интересите и мотивацията си за учене, като създадоха нагласи и ценности, за да се отговори на сложните предизвикателства на съвременния технологичен начин на живот.

Участниците в клуба създаваха цифрово съдържание – текст, електронни таблици, графични и видеоизображения, презентации с различни приложни програми. Правиха картички, рекламни брошури, чертаха електрически схеми и изометрични карти. Запознаха се с авторски права и лицензи, основни програмни езици и оператори, безопасна работа в Интернет, настройки на браузъри, антивирусни програми и защитна стена.

Представителната изява се състоя от презентация създадена от учениците в клуба за дейностите в часовете и видеофилм за живота и пътя до върха на високите технологии на Стив Джобс и се проведе на  25 Юни 2021г. в ПГТЕ „Христо Ботев“. Присъстваха всички ученици от 8А клас и учители.

Повече за проекта може да прочетете на oud.mon.bg.
Клуб „Ключови дигитални умения“

На 08.06.2022 г. се състоя представително занятие на учениците от клуб: „Моят дигитален свят“.
Чрез презентация участниците демонстрираха дейностите осъществени в клуба, с които повишиха на самостоятелно ниво на владеене своите дигитални компетентности съгласно Европейската референтна рамка за оценяване. Показаха своите компютърни знания и умения, приложими в избраната професия и за предизвикателствата на съвременното общество.
Представиха озвучен видеофайл от избрана колекция от снимки.
Грамоти за участия в състезание бяха връчени от инж. Милка Карагеоргиева – ръководител на клуба.
На представителното занятие присъстваха учители от професионално направление КТТ и КМ на ПГТЕ „Христо Ботев“ и ученици.