Подкрепа за успех

В ПГТЕ „Христо Ботев“ през 2020/2021 учебна година по проекта работят следните клубове:

1. Клубове с ученици с обучителни затруднения:

 • „Английски език“, с ръководител госпожа Галя Пламенова.

  Основна цел: Овладяване на основни знания и умения по английски език, свързани с четирите компонента – четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене.
  Занятията се проведоха с ученици от 8 клас. Обучението беше насочено към преодоляване на обучителните затруднения на учениците по английски език. В края на обучението, при всеки ученик имаше интегрирано изграждане на четирите умения по предмета и индивидуален напредък.

 • „Български език и литература“, с ръководител госпожа Грета Петкова.
  Участниците в клуба са ученици от 8 клас.
  Заниманията в клуба са предназначени за преодоляване на пропуски в обучението по Български език и литература. В клуба беше планирана и проведена една публична изява на тема: „Любимо литературно произведение“.
  Участниците представиха презентации с тема по избор. Темите бяха избрани лично от участниците и бяха подготвени вкъщи. Всеки един представи  любим автор или произведение пред класа.
  Изявата се проведе на 14 юни 2021 г. в ПГТЕ „Христо Ботев“ пред учениците от 8а клас.

2. Клубове по интереси:

Тематично направление: Дигитална креативност

 • „Моят роден край е красив“, ръководител инж. Ваня Мартинова.

  Участниците в клуба са ученици от 9, 10 и 12 клас.
  Заниманията в клуба са предназначени учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности за работа с различни компютърни програми и работа в екип.
  В клуба бяха планирани и проведени две публични изяви на теми: „Изложба с материали изработени от участниците в клуба“ и „Какво научих в клуба“.
  Занятията се проведоха при повишен интерес.

 • „Дигитална академия“, ръководител инж. Юлияна Велкова. Брой участници: 15 ученици от 9 клас.
  Целта на занятията е:
 • Развиване и обогатяване на дигиталната култура на учениците.
 • Използване на полезни сайтове, разграничаване на достоверната информация в интернет от фалшивата.
 • Запознаване и използване на програми и приложения за социално общуване.
 • Развиване на умения за представяне на проект пред публика.
 • Презентиране по възможно най-точно, кратко и увлекателно своите проекти.
  В клуба бяха планирани и проведени две публични изяви на теми: „Изготвяне и представяне на презентация на тема от професионалната подготовка.“ и „Какво ново научих в клуба?“.
  Занятията се проведоха при повишен интерес. Всеки участник изготви презентация по избрана от него тема по предмет от професионалната подготовка и я представи пред съучениците си.

Тематично направление: Технологии

 • „Компютърна техника и технологии“, ръководител инж. Юлияна Велкова. Брой участници: 15 ученици от 11 и 12 клас.

  Заниманията в клуба са предназначени за повишаване и разширяване на професионалните интереси, умения и мотивация на участниците!
  В клуба бяха планирани и проведени две публични изяви на теми: „Посещение при доставчици на интернет и компютърни сервизи“ и „Какво ново научих в клуба?“.
  Занятията се проведоха при повишен интерес.
  Дванадесет от участниците бяха ученици от 12 клас и с тях използвахме работата в клуба за задълбочаване на подготовката им за изпита по теория на професията. Всички явили се на този изпит го положиха успешно с много добър успех!

Тематично направление: Гражданско образование

„Академия на успеха“, ръководител госпожа Соня Младенова.
Основна цел: Овладяване на базисни познания за гражданското общество: измерение на гражданството, гражданска позиция, правата на човека, социална интеграция, формиране на умения за участие в дебат и излагане на аргументирана позиция.
Занятията се проведоха с ученици от 8, 10, 11 и 12 клас. Обучението беше насочено към знания за личностното развитие и подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество.
В клуба бяха планирани и проведени две публични изяви на теми: „Трети март“ и „Моето училище – минало, настояще и бъдеще“.

Тематично направление: Спорт
„Волейбол“, ръководител господин Георги Ангелов.
Участниците в клуба са ученици от 8, 9, 10 и 11 клас.
Обучението в часовете на извънкласната дейност има за цел да развие уменията на учениците с интереси в областта на спорта. Усвояване и усъвършенстване на елементите, техниката и тактиката на волейболната игра.
В клуба беше планирана и проведена една публична изява на тема: „Контролна среща с кадетите на ВК „Монтана-волей“.
Занятията се проведоха при повишен интерес.
Повишените възможности на учениците във волейболната игра бяха демонстрирани на представителната изява в зала „Огоста“ – Монтана, която се проведе на 16.06.2021 г. от 16:00 ч. Контролната среща завърши с резултат 3:0 в полза на клуб “Волейбол“ .

Клуб „Волейбол“

Клуб „Български език и литература“

Клуб „Академия на успеха“

Фотоклуб „Моят роден край е красив“

Клуб „Дигитална академия“

Клуб „Компютърна техника и технологии“