Подкрепа за дуалната система на обучение

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В ПГТЕ„Христо Ботев“ – Монтана е въведена дуална система на обучение през учебната 2018-2019 г. По проекта са сформирани следните групи:
Група: „Обучение професионална подготовка“
В групата са включени 10 ученици от 10б клас специалност „Машини и системи с ЦПУ“.  Обучението включва 70 теми – теоретични и практически.
Графикът на групата започва с теоретичните теми, които са посветени на запознаване с  програмата за компютърно чертане AutoCAD  и изграждане на умения за работа с нея. Тези умения ще бъдат от голяма полза при следващото обучение по професионална подготовка в 11 и 12 клас.
Практическите часове предвиждат изграждане и усъвършенстване на уменията за работа със струг. Те ще бъдат като продължение на часовете по учебна практика по стругарство, предвидени в училищния учебен план, които приключват през първия учебен срок. Тези часове ще помогнат на учениците и за предстоящите производствени практики.
Сформирана е и група с ученици от 10 клас „Обучение по чужд език“. Целта  на обучение е насочена към овладяване на основни знания и умения по английски език, свързани с четирите компонента: четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене.
Учениците от група „Обучение професионална подготовка“ по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ провеждат практическите часове на новозакупеното по проекта оборудване в обновената работилница по стругарство.
Първото си пробно стажуване на 29 юни 2021 г. преминаха ученици от 9в и 10б клас, специалност „Машинен техник“, професия „Машини и системи с ЦПУ“.
Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
При спазване на противоепидемичните мерки, запознаването с условията в реална работна среда се осъществи в БКК – 95 ООД – Монтана.
Собствениците на фирмите са отворени да въвеждат учениците в спецификата на работата. Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с трудовия пазар. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната.
Стратегията на Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – Монтана, за прилагане на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.
На 10.09.2021 г.  ученици от 9в и 10б клас, специалност „Машинен техник“, професия „Машини и системи с ЦПУ“ преминаха второто си пробно стажуване.

Вече втора година учениците от специалност „Машини и системи с ЦПУ“ провеждат практическото си обучение в реална работна среда в БКК 95 ООД – Монтана.

Сайт на проекта
Презентация на проекта