Портфолио

Професионална гимназия по техника по техника и електротехника „Христо Ботев“ – град Монтана

Цел:
– да представи училището, неговата дейност и развитие;
– да гарантира неговата идентичност и разпознаване;
– да представи доказателствен материал за добрата педагогическа практика и качеството на предоставените услуги

Портфолиото е документ за историята, мисията, визията и стратегията за развитието на ПГТЕ „Христо Ботев” – град Монтана. То е динамично, отворено и ще бъде допълвано. Портфолиото е структурирано в няколко рубрики:

1. Институционално развитие
• Мисия

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в
съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим
на предизвикателствата на времето, в което живеем.

Формиране и развитие на личности с много добра професионална подготовка, с изразено
гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна реализация.
• Визия

Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ да бъде
конкурентноспособно училище, в което се обучават ученици по модерни специалности,
гарантиращи успешна обществена реализация на младите хора.
1. ПГТЕ „Христо Ботев“ – конкурентноспособно професионално училище, в което се обучават
ученици по модерни специалности, гарантиращи успешна обществена реализация на младите
хора.
2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат
стандартите на новия ЗПУО.
3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
4. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

Стратегия ПГТЕ 2021 – 2025
История
Патрон на гимназията

2. Ресурси
Екип
Партньори
Проекти

3. Галерия