Спедиция, транспортна и складова логистика

Специалност: СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА.

Професия: СПЕДИТОР-ЛОГИСТИК.

Срок на обучение: 5 години.

Степен на образование: средно.

Успешно завършилите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация, както и свидетелство за правоспособен водач на МПС – категория „В“.

Спедиторът логистик изпълнява дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, контрол и отчитане на транспорта. Световната тенденция е прогресивното увеличаване на работните места в това направление. Българският бизнес също се нуждае от добре подготвени кадри в тази специалност.

Завършилите пълния курс на обучение могат да намерят професионална реализация във всички дейности в транспорта, в който са включени логистичните, спедиторски и складови услуги, като например: 

  • Снабдяване;
  • Управление на производствените и непроизводствените операции;
  • Дистрибуция;
  • Обслужване на клиенти;
  • Спедиция;
  • Управление на транспортната и складовата дейност;
  • Управление на качеството;
  • Рециклиране на вторични ресурси;
  • Митническо обслужване;
  • Определяне на разположението на постоянните съоръжения.