Предоставяне на обществени услуги

В изпълнение на РМС 704/05.10.2018, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана, публикува Индикативен списък на предоставяните услуги: